Welcome All Samaj Bandhu                            Register Your Matrimonial Data Here...........                                                                   Register Your Family Data Here 

    

News Detail

ek kdma iSaxaa kI AaOr


 

saMklp maMca nao samaaja ko AQyanart C,a~aoM kao inaSaulk naaoTbauk donao ka kaya- haqa maoM ilayaa AaOr ]sakI Sau$vaat Aaja idnaaMk 20 jaUna 2016 kao kI ijasamaoM rajasqaana rajya maoM pZanao vaalao samaaja ko C,a~ao ko ilea naaoTbauk AaOr pona donao ka p`avaQaana rKa gayaa.naaoTbauk ko ivamaaocana AaOr ivatrNa ko ile falanaa istqa samaaja ko Ca~avaasa ko AQyaxa EaImaana baabaulaalajaI ko Wara saMklp maMca ko saBaI sadsyaao ka svaagat ikyaa gayaa AaOr naaoTbauk ka ivamaaocana saMklp maMca nao baabaulaalajaI ko krkmalaao sao krvaa ka ko naaoTbauk ivatrNa ko kaya- ka SauBaarmBa ikyaa.naaoTbauk ivatrNa ko kaya- ko sahyaaoga ko ilae pQaaro EaImaana maaohnajaI raNaavaasa CganajaI caamauDorI BagavaanajaI baalaI AmartjaI naaD,aola ramacand`jaI GaaNaorava p`kaSajaI baalaI CganajaI saadD,I manaIYajaI GaaNaorava kpUrjaI GaaNaorava BaImajaI GaaNaorava idnaoSajaI AaOr saBaI Baa[- baMQauAaoM ka saMklp maMca th idla sao AaBaar p`kar krto hue ]naka haid-k AiBanandna krta hO,.

Copyright © 2015 Welcome to Akhil Bhartiya Dev Vanshiya Malviya Lohar Sangh All Rights Reserved
   Designed & Developed by: Ideaworxz